W dniach 02-04.12.2014 roku obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd PZERiInw. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie 5 letniej kadencji, wybór nowych władz, rozpatrzenie podjętych wniosków, zmiany w statucie, podjęcie stosownych uchwał. Delegaci
i zaproszeni goście dyskutowali na temat działalności Związku, jego przyszłości oraz sytuacji emerytów i rencistów w całym kraju. W swoim wystąpieniu Prezes PZERiInw Pani Elżbieta Arciszewska podsumowała działalność wszystkich szczebli podczas 5 – letniej kadencji, odnosząc się do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Związku. Kluczowym zagadnieniem działalności Związku jest aktywizacja ludzi starszych i podejmowanie takich inicjatyw jak organizowanie różnego rodzaju zajęć, spotkań, imprez i wycieczek, a co za tym idzie, przeciwdziałanie samotności i odrzucenia seniorów na margines życia spłoecznego.

Ranga XI Zjazdu skłoniła PZERiInw do zaproszenia wielu gości. W obradach uczestniczyli m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz
z dyrektorem Krzysztofem Więckiewiczem. Zachęcali do kontynuowania działań, które pozwalają na pozyskiwanie funduszy do realizacji zadań PZERiInw poprzez przystępowanie do ASOS i FIO.

Ponadto, na ręce Przewodniczącej Zarządu Głównego kol. Elżbiety Arciszewskiej skierowane zostały listy gratulacyjne z życzeniami owocnych obrad od:
Pani Ireny Wóycickiej – Sekretarza Stanu z Kancelarii Prezydenta RP,
Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia,
Pani Renaty Ziółkowskiej - Dyrektora Oddziału ZUS w Gdańsku,
Pana Zbigniewa Sawickiego – Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezesa NBP.

W listach zawartych było wiele ciepłych słów pod adresem działalności Związku oraz Zjazdu Delegatów PZERiInw jako reprezentanta prawie milionowej rzeszy członków Stowarzyszenia.
W jawnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd. Na stanowisko Przewodniczącego wybrano Panią Elzbietę Ostrowską, dotychczasową Sekretarz Generalną. Jednomyślne poparcie, jakie uzyskała przewodnicząca było uznaniem delegatów dla jej dotychczasowej działalności jako Sekretarza.
Do ścisłego Zarządu wybrani zostali:
Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca
Elżbieta Arciszewska – Wiceprzewodnicząca
Alicja Głowacka – Skarbnik
Katarzyna Lenkiewicz- Sekretarz