Rozmowa z Panią

Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Ireną Pianką

  przeprowadzona w trakcie prezentacji na "Pikniku Pozarządowym" w ramach obchodów Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

 

 

 

JK:Pani Prezes, czego nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów?
Prezes: Nasza organizacja jest największym krajowym związkiem seniorów, któremu podlega łącznie około 2600 ogniw związkowych. Okręg Częstochowa liczy 10291 członków, którzy są zrzeszeni w 21 kołach oraz 6oddziałach terenowych. Takich oddziałów okręgowych jest obecnie 41 w całym kraju.
JK: Imponująca statystyka. Jakie są główne obszary działalności Związku?
Prezes: Działalność socjalno-bytowa, organizowanie życia kulturalnego i wypoczynku, zapewnianie porady i wsparcia członkom, a także reprezentowanie ich interesów wobec lokalnych władz i administracji. Nasza misja poprawy warunków bytowych członków jest realizowana poprzez dystrybucję żywności w ramach akcji PEAD (Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej) we współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie. Od 2005 roku uczestniczymy w każdej edycji akcji, a z naszych usług korzysta przeciętnie 1300 beneficjentów w skali jednego miesiąca. W trakcie wydawania żywności pracownicy socjalni prowadzą wywiad środowiskowy i starają się monitorować sytuację życiową naszych podopiecznych.
W ramach działalności rekreacyjno - turystycznej w tym roku zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Mielnie – Unieściu. Niestety od trzech lat nie wysyłamy na te turnusy tyle osób na ile byłoby zapotrzebowanie, a to z powodu niedostatecznego dofinansowanie turnusów ze strony MOPS – u i PCPR – u. Turnusy wczasowe organizuje większość kół i oddziałów rejonowych, tylko w tym roku było ich około 30. Z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 800 osób.
Działalność kulturalna prowadzona w naszym oddziale okręgowym, która ma na celu zarówno zagospodarowanie wolnego czasu, jak i mobilizowanie członków Związku do aktywnego udziału w życiu artystycznym lokalnych środowisk stwarza możliwości realizacji swoich marzeń oraz wyzwala skrywane przez długie lata talenty.
W ramach różnorodnych imprez integracyjnych nasi członkowie mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, recytatorskich czy też tanecznych, czego dowodem jest między innymi dzisiejsza prezentacja Związku na "Pikniku Pozarządowym". Do związkowych tradycji należy publiczne wręczanie Listów Gratulacyjnych jubilatom, którzy w danym roku kalendarzowym obchodzą okrągłe rocznice urodzin oraz wyróżnianie na nasz wniosek przez Zarząd Główny Złotymi Honorowymi Odznakami za Szczególne Zasługi dla Związku. W roku 2010 i 2011 wręczono 101 w tym również naszym sojusznikom, ,którzy przyczyniają się do rozwoju naszego Związku. Wydajemy zaświadczenia uprawniające do ulgowych przejazdów PKP oraz zasiłki pogrzebowe. Staramy się pozyskiwać sponsorów aby zapewnić naszym członkom doraźną pomoc rzeczową w przypadkach losowych, co przyznaję jest niezwykle trudne, szczególnie w sytuacji braku środków własnych przez Związek.
JK: Jak ocenia pani Prezes postrzeganie osób w wieku senioralnym przez mieszkańców Częstochowy?
Prezes: Uważam, że upowszechniany wizerunek seniora jako osoby tylko występującej z roszczeniami albo osoby wymagającej jedynie wsparcia materialnego jest bardzo niesprawiedliwy. Na spotkaniu w dniu 28 lipca z Prezydentem Miasta panem Krzysztofem Matyjaszczykiem przedstawiliśmy wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego projekt organizacji ruchu społecznego zmierzającego do integracji międzypokoleniowej, którego przewodnią ideą jest wzajemne zrozumienie i konstruktywny dialog. Łączenie doświadczenia życiowego seniorów z zapałem i wiedzą akademicką młodych ludzi może uwolnić ogromny potencjał twórczy i zaowocować modelowym rozwiązaniem współpracy międzypokoleniowej na płaszczyźnie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
W celu sprawnej realizacji projektu zamierzamy powołać Centrum Integracji Międzypokoleniowej skupiające wokół siebie młodych dziennikarzy obywatelskich, społeczników z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innych organizacji pozarządowych i samorządowych. Narzędzie prowadzenia dialogu ma zapewnić Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego w postaci portalu/gazety internetowej netformator.pl.
Powołanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które byłoby prekursorem integracji międzypokoleniowej na naszym terenie jest również naszą odpowiedzią na ogłoszenie przez Unię 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Pan Prezydent okazał zainteresowanie tą inicjatywą społeczną obiecując wspieranie jej przez podległe mu jednostki organizacyjne.
JK: W świetle tych faktów pozostaje jedynie wyrazić uznanie dla działań władz oraz członków Oddziału Okręgowego w Częstochowie i życzyć powodzenia w realizacji tak ambitnych przedsięwzięć. Przyjaciele netformatora będą pierwszymi, których będziemy informować o kolejnych dokonaniach Związku. Dziękuję za rozmowę.