Historia - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie

Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności – Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie powstało w październiku 1975 roku jako Oddział Miejski podległy pod Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Katowicach. 
Kronika, którą prowadzono od roku 1976 obrazuje działalność Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w nowopowstałym województwie częstochowskim.
Na pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ukonstytuowano skład Zarządu:
1. Przewodniczący Edmund Suda
2. Wiceprzewodniczący Lucjan Cieślak
3. Wiceprzewodniczący Eugeniusz Suchecki
4. Sekretarz Tadeusz Kurasiński
5. Skarbnik Mateusz Lelontko
6. Członek Zarządu Aleksander Klimczok
Zarząd czynił starania o lokal na działalność Związku. Niestety starania Oddziału Wojewódzkiego nie przyniosły rezultatów, natomiast po porozumieniu się z Naczelnikiem Gminy Olsztyn uzyskano tam lokal na działalność Związku. 
Pod koniec roku do Oddziału Wojewódzkiego w Częstochowie przyjęte zostały Oddział z Oddziału Woj. Katowickiego:
1.Oddział Częstochowa z 9 Kołami wiejskimi
2.Oddział Miejski Myszków z 4 kołami wiejskimi – 700 członków
3.Oddział Miejski Lubliniec z 5 kołami – 1007 członków
4. Oddział Miejski Kłobuck – 482 członków
5. Oddział Miejski Olesno i Opole z 9 kołami - 987 członków
6.Pajęczno z Oddziału Wojewódzkiego Łódź z 6 kołami – 252 członków
Razem przyjęto 6 Oddziałów Miejskich i Oddział w Częstochowie – 14 352członków.
Prezesem Związku Głównego był Ferdynand Herok.
W dalszych latach przyjęto jeszcze do Oddziału Wojewódzkiego w Częstochowie 315 członków z Oddziałem Miejskim w Wieluniu oraz Koło w Koniecpolu i Szczekocinach.
Starania Zarządu o przydział lokalu zostały uwieńczone powodzeniem – przydzielono czteroizbowy lokal przy ulicy Kopernika.
Stan na 01.01.1976 r. wynosił 14733 członków. W roku 1977 powstał Klub Seniora przy ulicy Kopernika. Był to „Klub Całodziennego Pobytu Seniora”, czynny od 9:00 rano do 18:00. Część członków korzystała z posiłków: śniadań, obiadów i kolacji. Nawiązano współpracę z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 14.Młodzież zobowiązała się do pomocy między innymi przy obsługiwaniu projektora filmowego oraz wyraziła chęć udziału w występach i wieczorkach z muzyką i poezją.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności – 1977. Takie były początki naszego Oddziału w Częstochowie.
Seniorzy chętnie uczestniczyli przez wiele lat w organizowanych przez Zarządy Miejskie i Zarząd Wojewódzki uroczystościach, spotykali się w Klubie Seniora, gdzie przy dźwiękach muzyki i przy poczęstunku spędzali czas, ceniąc sobie atrakcyjność jego wykorzystania. Uczestniczyli również w wielorakich zajęciach poznając nowe rzeczy i bawiąc się. Jest to najskuteczniejszy sposób na pokonanie smutku i samotności, zyskanie pogody ducha i wiary, ze mimo wieku można korzystać z uroków życia. 
Seniorzy czynnie uczestniczyli w uroczystościach państwowych np. 1 Maja, 22 Lipca. Rokrocznie uroczyście obchodzono Światowy Dzień Inwalidy.
Najaktywniejsi członkowie Związku otrzymują dyplomy uznania, odznaczenie złotą odznaką związkową.
Nasi członkowie biorą chętnie udział w organizowanym przez Związek dla nich bezpłatnym odpoczynku, rehabilitacji i wycieczkach na łono natury. Wszyscy członkowie Związku, zwłaszcza ci najstarsi otoczeni są troskliwa opieką , jak również w miarę potrzeb dostają zapomogi na zakup węgla. W początkach lutego 1982 roku w ramach działalności opieki społecznej dla osób o złych warunkach bytowych Oddział nasz otrzymał przydział żywnościowych paczek zagranicznych. Od 2005 roku do 2015r. Związek Częstochowski współpracował z Bankiem Żywności w Częstochowie. Nasi członkowie o najniższych dochodach otrzymywali żywność unijną.
Powstające Koła Miejskie w Częstochowie uzyskują siedziby na swoją działalność w Spółdzielniach Mieszkaniowych „Nasza Praca”, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” oraz w Spółdzielni Śródmiejskiej.
Wspólne spotkania towarzyskie, turnieje sportowo – rekreacyjne, wieczorki taneczne pozwalają seniorom znów czuć się młodo. 
W Kołach Oddziału Wojewódzkiego powstały zespoły wokalne. W kole Raków powstał zespół „Wrzos” w 1980 roku. W jego repertuarze są pieśni regionalne, cygańskie, montaże słowno-muzyczne.
W Oddziale Miejskim powstał chór „Senior” pod przewodnictwem dyrygenta profesora Jerzego Hermansona.
1984 rok. III Zjazd Delegatów. Prezesem został Edmund Suda. Jest to jego trzecia kadencja. W tym samym roku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów – przewodniczącym został ponownie Ferdynand Herok.
1986 rok – obchody 5– lecia Zespołu Folklorystycznego „Raków” pod kierownictwem Natalii Stysińskiej.
W tym samym roku wypadła rocznica powstania Oddziału Wojewódzkiego
1989 rok – zmarł Edmund Suda
Od roku 1989 do roku 2004 nie były prowadzone kroniki w Zarządzie Okręgowym.
W roku 2004 Przewodniczącym Oddziału był pan Witold Famulski, a od roku 2008 funkcję tę pełni obecna Przewodnicząca Irena Pianka.
Irena Pianka