Dzień Seniora 2011

Uroczystość z okazji Dnia Seniora, która odbyła się 18 listopada 2011 roku w restauracji "Polonia" przy ulicy Piłsudskiego, zgodnie z wieloletnią tradycją, stanowiła jak zawsze szczególną okazję do świętowania dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ta organizacja jest największym krajowym związkiem seniorów, któremu podlega łącznie ponad 2600 ogniw związkowych. Sam Okręg Częstochowa liczy 10 291 członków, którzy są zrzeszeni w 6 Oddziałach Rejonowych i w 66 kołach z siedzibami w większości gmin naszego powiatu.
Wśród przybyłych na tegoroczną imprezę, której organizatorem był Zarząd Okręgowy w Częstochowie, oprócz przedstawicieli poszczególnych struktur organizacyjnych, byli liczni goście reprezentujący instytucje wspierające, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne w osobie Zastępcy Prezydenta Miasta pana Mirosława Soboraka.
Na początku uroczystości Przewodnicząca Zarządu Okręgowego pani Irena Pianka w gorących słowach powitała wszystkich przybyłych akcentując, że fakt obecności tylu znakomitych gości stanowi wyraz szacunku i uznania nie tylko dla członków, ale całej społeczności senioralnej skupionej wokół Związku. W krótkim referacie pani Przewodnicząca przekazała zebranym kilka podstawowych informacji na temat obszaru oraz skali działalności Zarządu Okręgowego. Pani Przewodnicząca potwierdziła, że priorytetem Związku w dzisiejszych trudnych czasach jest poprawa warunków bytowych członków realizowana dotychczas głównie poprzez dystrybucję żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy PEAD, z której korzysta przeciętnie 1300 beneficjentów w skali jednego miesiąca. W trakcie wydawania żywności pracownicy prowadzą wywiad środowiskowy i starają się monitorować sytuację życiową podopiecznych. W związku z ogłoszeniem roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych pani Przewodnicząca mocno podkreśliła, że organizowanie życia kulturalnego i wypoczynku w Oddziale Okręgowym w przyszłym roku będzie miało na celu zarówno zagospodarowanie wolnego czasu, jak i mobilizowanie członków Związku do aktywnego udziału w życiu lokalnych środowisk.
Pan Prezydent Miasta zwracając się do zebranych przedstawicieli społeczności senioralnej podziękował im za trud jaki włożyli i nadal wkładają w wychowanie kolejnych pokoleń oraz złożył życzenia, aby ich życie upływało w zdrowiu, radości i życzliwości wszystkich.
Nostalgicznym utworem "Pamiętasz była jesień" w wykonaniu uczennicy gimnazjum nr 16 rozpoczęła się część artystyczna uroczystości. Następnie na scenie zaprezentował się znany i lubiany zespół Walentynki z Konopiska, który swoim śpiewem i tańcem uraczył zebranych gości. Występ artystyczny zakończył zespół Kłobuczanie, który w perfekcyjny sposób przypomniał melodie i piosenki sprzed lat.
Ta wspaniała i doskonale zorganizowana uroczystość dała naszym seniorom okazję do wspólnego spotkania i do wspominania wielu wydarzeń z ich życia. Były życzenia, kwiaty, toasty, uśmiechy na twarzach i radość w oczach.

Z poważaniem
Jerzy Kamiński